x

Az Elnökség 2020. december 17-i online ülése

2021. január 26.

Jelen voltak:
Zilahy István ügyvezető elnök, Pap István társadalmi elnök, Barna Gergely, Faluhelyi Tibor, Győri Zsolt, Ibrányi András, Koperda Zsolt, Varga Gyula; illetve Veres Mária irodavezető.

Az Elnökség határozatképes volt.

Jegyzőkönyv-vezető: Veres Mária

Napirend:

 • Beszámoló a 2020. október 2. óta eltelt időszak eseményeiről
 • Pénzügyek
 • Pályázatok
 • Származás-ellenőrzési vizsgálatok tapasztalatai, intézkedések
 • évi ménbeosztás előkészítése, ménhasználat
 • Sperma mélyhűtés
 • Korlátozott tenyésztési engedélyek szabályozása
 • A ménvizsgarendszer-módosítással kapcsolatban tett ügyvezetői javaslat tárgyalása
 • Egyebek

Beszámoló a 2020. október 2. óta eltelt időszak eseményeiről

Az Elnökség a beszámolót tudomásul vette.

Letölthető dokumentum: Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Pénzügyek

Az ügyvezetés ismertette a 2020-as gazdálkodási év fő számait. Tájékoztatta az Elnökséget, hogy a közgyűlés által elfogadott tervszámokhoz képest lényeges eltérés nem várható. A gazdálkodás eredménye várhatóan a tervezett szint felett fog realizálódni. 

Koperda Zsolt javaslatot tett arra, hogy a következő gazdasági tervbe a regionális tenyészszemléken használható mobil hangosító eszköz beszerzése kerüljön be.

A beszámolót az Elnökség tudomásul vette.

Pályázatok

Veres Mária részletesen ismertette a pályázatokkal kapcsolatos aktuális információkat, illetve az elmúlt időszakban a tagok számára nyújtott segítségnyújtásokat.

A beszámolót az Elnökség tudomásul vette.

Származás-ellenőrzési vizsgálatok tapasztalatai, intézkedések

Az ügyvezetés tájékoztatta az Elnökséget, hogy az egyesületi Tenyésztési Program szerinti DNS-alapú származás-ellenőrzési rendszere 2019-2020. években egy tenyészetben olyan hiányosságokat tárt fel, melyek az egyesület származás-igazolási hitelességét súlyosan veszélyeztetik.

A Nébih-hel történt egyeztetések során egyértelműen visszaigazolást nyert, hogy az egyesület 2019. és 2020. évi tárgybeli lépéseit pozitívnak és a szakmai elvárásokkal egyezőnek ítéli, azokat maradéktalanul helyben hagyta és egyetért a probléma kezelésére vonatkozó terveivel.

2019. évben a szúrópróbaszerű származás-ellenőrzések során feltárt első negatív eredményt követően az ügyvezetés döntése alapján az érintett tenyészet minden csikója származás-ellenőrzésre került, a kizárt származások esetén minden lóútlevél ismeretlen származással került kibocsátásra.

2020. évben az érintett tenyészetben egyesületi csikószámkiadás csak a tenyésztő költségére elvégzett származás-ellenőrzést követően történt.

Az ügyvezetés javaslata értelmében e rendszert a jövőben is fenn kívánja tartani.

2020/1. (12.17.) elnökségi határozat:

Az Elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy az érintett tenyésztőt felszólítja az egyesület Tenyésztési Programjának jövőbeli maradéktalan betartására.

Továbbra is fenntartja az egyesület azon gyakorlatát, hogy csikószámot a tenyészetben megszületett csikókra csak a tenyésztő költségén elvégzett származás-ellenőrzést követően ad ki, illetve származás-ellenőrzést fog elrendelni minden olyan kanca esetén, mely e tenyészetből származik és azt másik tag az egyesületbe törzskancaként be kívánja jelenteni.   

Az Elnökség tagjainak egyöntetű véleménye volt, hogy hasonló esetek ismétlődése esetén az egyesület jó hírének megőrzése érdekében az alapszabály által biztosított legszigorúbb intézkedések is foganatosíthatóak.

Részben fentiek okán, az ügyvezetés és az Elnökség együttes javaslata szerint bővíteni kívánja az egyesület származás-ellenőrzési rendszerét, melynek részleteiről a következő elnökségi ülésen hoz határozatot.

Az ügyvezető vállalta, hogy az Elnökség döntéséről az érintett tenyésztőt tájékoztatja, vele személyes megbeszélést folytat, melynek célja az egyesület és a tenyésztő számára egyaránt elfogadható szakmai megoldási javaslat kidolgozása.

2021. évi ménbeosztás előkészítése, ménhasználat

Az ügyvezetés tájékoztatta az Elnökséget a méntartóknak kiküldött, tárgyévi terveikkel kapcsolatos kérdőívekre beérkezett válaszokról. Ismertette a 2019. évi fedeztetésekből 2020. évben azonosított csikók számát, megoszlását, illetve a 2020. évi kancafedeztetések tényszámait.

A beérkezett méntartói igények áttekintése alapján megállapítható volt, hogy a 2021. évi ménbeosztás döntő részben lezártnak tekinthető, nyitott kérdések a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., illetve a Hortobágyi Nonprofit Kft. tulajdonában lévő mének, valamint az 5055 Nonius XVII-1 Nílus (N XIV tm.) egyesületi tulajdonú mén használatával kapcsolatban maradtak. E kérdések várhatóan 2021. január hónapban tisztázódni fognak.

2020/2. (12.17) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy a hatósági elvárásokkal egyező, az egyesület Tenyésztési Programjában is rögzített méntartási szabályok betartását a ménbeosztás során alapkövetelménynek tekinti, s azokat a tenyészév során következetesen ellenőrizni fogja. E szándéka egyezik a hatósági ellenőrzések várható gyakorlatával.

Az elnökség megtárgyalta az elnökségi tagi javaslatként megfogalmazott, cseppvérkeresztezésre vonatkozó igényeket. 

Elfogadta az ügyvezetés azon javaslatát, hogy a Tenyésztési Program jelenleg előkészített módosítása során e kérdés részletesen kerüljön szabályozásra, és megbízta az ügyvezetést, hogy ezzel kapcsolatban a következő elnökségi ülésre készítsen tárgyalható javaslatot.

Sperma mélyhűtés

2020/3. (12.17) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. és a Semex Kft. közreműködésével kezdődő sperma mélyhűtési program  első ütemébe történő bevonásra az alábbi méneket jelöli ki.

 • 4455 Nonius XXV-188 Janus (N XI tm.)
 • 3665 Nonius XVII-30 Ernő (N IV tm.)
 • 5055 Nonius XVII-1 Nílus (N XIV tm.)

Egyetértett az ügyvezetés azon javaslatával, hogy előkészítő tárgyalásokat folytasson esetleges más partnerek bevonásáról is.

Tudomásul vette, hogy a 2020. évi gazdasági tervben e célra elkülönített források elkülönített költségtételként 2021. évre kerülnek átvitelre.

Az elnökség a 2021. évbe újonnan bevonandó mének köréről szóló döntését a következő elnökségi ülésen hozza meg.

Korlátozott tenyésztési engedélyek szabályozása

2020/4. (12.17) elnökségi határozat:

Az Elnökség 1 tartózkodás mellett (Varga Gyula érintettség okán) döntött a korlátozott tenyésztési engedélyek szabályozásáról.

A kiadott korlátozott tenyésztési engedélyek határozott időtartamúak, 3 évre kerülnek kiadásra.

A tenyésztési engedély 10 egyesületi kanca/évben határozza meg a mén fajtabeli működésének lehetőségét. E szabályozás nem változtatja meg a mén egyesületi körön kívüli használatának eddigi rendjét.

Fenti időtartamban a méntulajdonos (használó), illetve az elnökség közös kezdeményezésére a megszületett csikók az egyesület csikóbírálati rendszerében minősítésre kerülnek. E bírálatok, illetve a mének ismételt megtekintésének eredményeként az Elnökség egyszerű többséggel meghozott határozata alapján az adott mén tenyésztési engedélye teljes körűvé válhat.

Amennyiben a mén kvalitásainak megítélése a bírálható csikók száma vagy egyéb, az egyesületnek nem felróható okból a tenyésztési engedély 3 éves időtartama alatt nem történhet meg, a harmadik tenyészév végén a mén tenyésztési engedélye automatikusan visszavonásra kerül.

Az eredményes vizsgát tett, de korlátozott engedélyt kapott méneket az egyesület nem kötelezi ismételt vizsgán való megjelenésre, annak lehetőségét azonban a méntulajdonos számára felkínálja. Az ismételt, sikeres, megfelelő eredményű vizsga lehetőséget biztosít a tenyésztési engedély korlátozásának feloldására, esetleges kedvezőtlen eredménye viszont az első vizsga alkalmával megszerzett korlátozott jogosultságát negatívan nem befolyásolja.

Jelen szabályozás hatálya a 2020. évben vizsgát tett és korlátozott tenyésztési engedélyt kapott ménekre terjed ki a 2021. évi tenyésztési szezontól.

A ménvizsgarendszer-módosítással kapcsolatban tett ügyvezetői javaslat tárgyalása

Az ügyvezetés ismertette az Elnökség tagjaival a számukra előzetesen megküldött ménvizsga-bírálati rendszer módosításával kapcsolatos javaslatának szakmai indokait. Az elnökség a javaslatot első körben tárgyalta, határozatot nem hozott, a kérdést napirenden kívánja tartani.

Egyebek

Pap István Tibor tájékoztatást adott a rendészeti célú lóvásárlás jelenlegi helyzetéről, az ezzel kapcsolatban folytatott megbeszélések tapasztalatairól, a Készenléti Rendőrség, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. illetve az Állampusztai Kft. közötti együttműködésről.

Az elnökség a rendészeti lóhasználati igényekkel kapcsolatos egyesületi feladatok koordinálásával továbbra is Pap István Tibor társadalmi elnököt bízta meg, támogatva, hogy a lókiválasztás folyamatában a jövőben a teljes egyesületi állományból szóba jöhető egyedek is lehetőséget kapjanak.