x

Beszámoló az Elnökség 2020. szeptember 3-i üléséről

2020. szeptember 17.

Dátum, helyszín: 2020. szeptember 3. Elek

Jelen voltak:

 • az Elnökség tagjai: Zilahy István ügyvezető elnök, Pap István társadalmi elnök, Faluhelyi Tibor, Barna Gergely, Ibrányi András, Szladek Róbert, Győri Zsolt, Koperda Zsolt, Varga Gyula;
 • Veres Mária irodavezető,
 • dr. Pataki Balázs bíráló bizottsági tag.

Az Elnökség minden tagja megjelent, az elnökségi ülés határozatképes volt.

Jegyzőkönyv-vezető: Veres Mária

Napirend

 1. Az ügyvezetés működéssel kapcsolatos javaslatai: egyesületi élet, pénzügyi kérdések, utalványozási, beszámolási rend stb.
 2. Az Elnökségi tagok működéssel kapcsolatos javaslatai, tervei
 3. Az Elnökségi tagok esetleges megkülönböztetett szerepvállalása
 4. Konkrét finanszírozási, illetve költség-felhasználási kérdések
 5. Bírálóbizottság, bírálók továbbképzése, képzése
 6. Rendezvények
 7. Molnár Imre közgyűlésen megfogalmazott javaslatainak tárgyalása
 8. Döntés új belépő felvételi kérelméről
 9. Egyesületi tagok Elnökségi ülésen való részvételének szabályozása
 10. Törzsménszámkiadás elvi szabályozása
 11. Egyebek

 

Pap István Tibor köszöntötte az új Elnökség tagjait, működésük időtartamára jó munkát kívánt mindenkinek.

1.  Az ügyvezetés működéssel kapcsolatos javaslatai: egyesületi élet, pénzügyi kérdések, utalványozási, beszámolási rend stb.

Zilahy István ügyvezető elnök tájékoztatta az Elnökség tagjait az Elnökség, illetve az egyesület szakmai működésével, vezetésével kapcsolatos terveiről.

Az alapszabály szerint a közgyűlések közötti időszakban minden szakmai kérdésben az Elnökség az egyesület döntéshozó szerve. Az Elnökség szakmai munkáját, döntéseit a Közgyűlés által megszabott keretek között végzi, attól csak rendkívüli esetben térhet el.

Ügyvezetői munkája során az Elnökség e szerepét maximálisan érvényesíteni kívánja, az Elnökség tájékoztatása, döntésének kikérése nélkül jelentős szakmai kérdésekben nem kíván és fog önállóan tevékenykedni.

A társadalmi elnök munkájára különösen az alapszabályban megfogalmazottakkal egyezően, kiemelten az alábbi feladatok végrehajtása során számít:

 • általános szakmai, társadalmi képviselet
 • egyesületi szakmai munka felügyelete
 • nemzetközi kapcsolattartás
 • szakági kapcsolattartás
 • egyesületi rendezvények szakmai előkészítése
 • tagi kapcsolattartás, konfliktuskezelés

Ügyvezető elnöki feladatait az alábbi fő pontok szerint kívánja meghatározni, illetve ellátni:

 • általános szakmai, társadalmi képviselet
 • tenyésztésvezetői feladatok ellátása
 • jövőkép
 • egyesületi iroda munkájának napi felügyelete, irányítása, az irodavezető feletti munkáltatói jog gyakorlása
 • rendezvények szervezése
 • szakmai anyagok előkészítése
 • a pénzügyi működés és ügyvitel napi bonyolítása
 • gazdasági vezetővel való napi kapcsolattartás
 • az Elnökség, bírálóbizottság munkájának szervezése, összehangolása
 • képzések
 • tagi kapcsolattartás, konfliktuskezelés

Ibrányi András felvetette, hogy az Elnökség tagjai közül egy személy kerüljön nevesítésre a napi kapcsolattartás terén.

Az Elnökség e kérdésben azt a véleményt képviselte, hogy az egyesületi iroda, az elnökségi tagok és egyesületi tagok közötti kapcsolattartás a jövőben is elsősorban az ügyvezető elnökön keresztül valósuljon meg.

Az egyesületi iroda feladatköre:

 • a tenyésztési programban megszabott tenyésztési adminisztráció,
 • tagi, illetve egyesületi pályázati ügyintézés,
 • mindkét témával kapcsolatos hatósági ügyintéző szintű kapcsolattartás,
 • tagi tenyésztési adminisztrációs információszolgáltatás,
 • ezekkel a témákkal kapcsolatos honlap- és facebook-kezelés.

A Tenyésztési Iroda vezetője a hozzá esetleg beérkező, feladatkörén túlmutató megkereséseket, általános, illetve konkrét szakmai kérdéseket köteles haladéktalanul az ügyvezető elnök felé továbbítani, aki hatáskörében önállóan vagy az elnökség előzetes véleményét kikérve választ ad, döntést hoz, illetve intézkedést tesz.

Az elnökség egyértelmű törekvése, hogy az egyesületi irodával, irodavezetővel történő kommunikáció, kapcsolattartás a jövőben fenti elvek szerint történjen.

2020/14. (09.03.) Elnökségi határozat:
Fenti szakmai és működési elveket az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Zilahy István ismertette a pénzügyi működéssel kapcsolatos javaslatait.

Az egyesület működésével kapcsolatos költségkategóriákat javasolta két, az elvárt eljárárend szerint megkülönböztetett csoportba sorolta.

Éves szinten egyszeri döntéssel meghatározható, illetve normatív jellegű költségek:

 • irodabérlet
 • posta
 • anyag
 • könyvelési díj
 • tagdíjak
 • kommunikáció, számítástechnika (telefon, internet, domain, weblap)
 • működéssel kapcsolatos gépjármű-költségtérítések
 • közgyűlés, kiállítások, kiemelt rendezvények, országos tenyészszemle vonatkozásában: tárgydíjak, fotózás költségei
 • állandó kiadványok vonatkozásában: fotózás, fénymásolás, digitalizálás költségei (kancaregiszter, tenyészszemle katalógus)
 • bírálatok költségei (gépjármű-költségtérítések mértéke, bírálati és megbízási díjak mértéke, tárgydíjak)
 • egyéb szolgáltatások (versenyrendezési szolgáltatások, mentő)
 • DNS
 • genetikai beszűkülést megelőző tanácsadás (irodavezető bére)
 • csikóbélyegzés támogatása
 • mikrochip támogatása
 • célpárosítások támogatása
 • egyéb (bankköltség)

E költségfelhasználások tárgyévi összegei, havi díjtételei, jogszabályban meghatározott keretei éves szinten rögzíthetőek és a költségfelhasználás a normál pénzügyi dokumentáció mellett az Elnökség eseti jóváhagyása nélkül történhet.

Utalványozó: Zilahy István ügyvezető elnök és Tokay Mihály gazdasági vezető

A jóváhagyott gazdasági terv egyéb költségei vonatkozásában az ügyvezető kötelezi magát, hogy az azokkal kapcsolatos minden költségfelhasználás előtt kikéri az Elnökség eseti jóváhagyását, a szakmai, pénzügyi keretek részletes meghatározását.

E költségtételek az alábbiak:

 • közgyűlés, kiállítások, kiemelt rendezvények, országos tenyészszemle (szállás, étkezés, ruházat, versenynyeremények)
 • állategészségügyi költségek
 • szállítási díjak
 • tárgyi eszköz vásárlás
 • eseti kiadványok
 • regionális és pályázati bírálatok száma, helyszíne, a költségtérítésben részesülő meghívott bírók létszáma, egyéb esetleges meghívottak köre, szállás, étkezés
 • reprezentációs költségek
 • kiemelt rendezvényekre történő meghívottak, résztvevők költségtérítésének (szállítás, utazás, szállás, ellátás) köre
 • regionális tenyészszemlék támogatása
 • mélyhűtés, mesterséges termékenyítés
 • az éves gazdasági tervtől való esetleges eltérés

A tételes elnökségi döntés megléte alapján utalványozó: Zilahy István ügyvezető elnök és Tokay Mihály gazdasági vezető.

Az egyesületi bevételekkel kapcsolatos pályázati, illetve tagi bevételekkel kapcsolatos ügyintézés tárgyában az ügyvezető az Elnökség tájékoztatása mellett önállóan jár el.

Az ügyvezető bármely, a bevételekkel kapcsolatos esetleges kötelezettségvállalást csak az Elnökség előzetes jóváhagyásával tehet.

2020/15. (09.03.) Elnökségi határozat:
A gazdasági, pénzügyi működésre vonatkozó fenti ügyvezetői javaslatot az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

2020/16. (09.03.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi feltételekkel tárgyévre engedélyezte az ügyvezető elnök számára a szaktanácsadói pályázat igénybevételét.

Az ügyvezető a pályázat szerinti támogatási összeget az egyesület felé bruttó összegként számlázza, az azzal kapcsolatos adó- és egyéb kötelezettségeit saját költségére teljesíti, az egyesülettől a továbbiakban gépjárműhasználattal, napidíjjal, illetve egyéb irodai és azon kívüli munkájával kapcsolatban költségtérítésben nem részesül.

Az egyesület számára átutalt pályázati bevétel, illetve az ügyvezető elnök által számlázott szaktanácsadói költségtérítés összes bruttó költségének egyeznie kell, mivel ez az egyesület számára nettó költségmegtakarítást eredményez.

2-3.  Az elnökségi tagok működéssel kapcsolatos javaslatai, tervei; az elnökségi tagok esetleges megkülönböztetett szerepvállalása

Az ügyvezető elnök felvetésként javasolta, hogy az Elnökség tagjai a lakhelyük szerinti rendben szervezzék a környező régió szakmai munkáját, tagi kapcsolattartását, információáramlását.

Az Elnökség határozathozatal nélkül fentieket azzal a megjegyzéssel vette tudomásul, hogy e feladatmegosztás lényegében már működik. 

Az Elnökség az ügyvezető témafelvetése alapján határozathozatal nélkül tárgyalt az elnökségi tagok esetleges megkülönböztetett szerepvállalásáról.

Győri Zsolt és Ibrányi András tájékoztatták az Elnökséget, hogy a nóniusz történet terén eddig is végzett kutató-, dokumentációs munkájukat a továbbiakban is folytatni kívánják.

Koperda Zsolt felajánlotta munkáját a bírálatokon, tenyészszemléken történő méretfelvételezés és nyilvántartás végrehajtásához, továbbá javasolta, hogy az egyesületi honlapon az archív mének fellelhető fotói is kerüljenek közzétételre.

Varga Gyula javaslatot tett a bírálatokon elhangzó szakmai értékelések részletesebbé tételére.

Koperda Zsolt felvetette a korlátozott tenyésztési engedélyt kapott mének csikóinak szemlézését és bírálatának kérdéskörét, valamint, hogy a ménállomány fényképezésébe más fotós is kerüljön bevonásra.

Az ügyvezető elnök tájékoztatása szerint a bírálóbizottság nyíltabb vélemény-nyilvánításától a tagok kérésére állt el, azt a gyakorlatot követve, hogy döntően a bírált egyed pozitív tulajdonságaira helyezi a hangsúlyt és a kritikai észrevételeit nyilvánosan a lehető legdiplomatikusabb módon teszi meg. A tagok ez irányú kérése esetén a nyilvános értékelés természetesen lehet ennél átfogóbb.

Az ügyvezető a korlátozott engedéllyel rendelkező mének csikóinak bírálatát jelenleg főként az egyesület bírálati rendjébe illeszkedve látta megvalósíthatónak, de a kérdést javasolta az Elnökség napirendjén tartani. Jelenleg 3 mén rendelkezik korlátozott engedéllyel, ezek mindegyike 2020. évben kezdte fedezőméni pályafutását. A beérkezett párosítási tervek szerint 1-1, illetve 4 kanca került hozzájuk párosításra. A tényszámokat 2020 őszén fogjuk látni.

A ménfényképezés terén az ügyvezetés a szakmai minőségre vonatkozó elvárásait fenntartva, további fotósok bevonását lehetségesnek tartotta.

Az archív mének fotóanyagának összegyűjtése folyamatban van, e munka 2020. évben lezárható, az ügyvezető kérte dr. Pataki Balázs, Faluhelyi Tibor, Ibrányi András e tárgyban való közreműködését. 

4.  Konkrét finanszírozási, illetve költség-felhasználási kérdések

Az ügyvezető a korábban megszavazott költséggazdálkodási elveknek megfelelően kérte az Elnökség konkrét döntéseit a 2020. évi ménvizsga és tenyészszemle rendezésére vonatkozóan.

2020/17. (09.03.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött a ménvizsga és tenyészszemle helyszínéről, időpontjáról, és a részvételi költségtérítések (szállás, étkezés) rendjéről, mértékéről.

Helyszín: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. Mezőhegyes

Időpont: 2020. október 3-4.

Ménvizsga résztvevők: szállás, étkezés: lovanként max. 3 fő részére

Étkezés az alábbiak szerint:

 • péntek: vacsora
 • szombat: reggeli, ebéd, vacsora,
 • vasárnap: reggeli, ebéd
 • tenyészszemle kiállítók: lovanként max. 2 fő vasárnap ebéd

Minden étkezés előre egyeztetett menürendszerben történik.

A ménvizsga díjmentes.

A ménvizsga és tenyészszemle hivatalos résztvevői:

 • Bírálóbizottság: 5 fő
 • Szakkommentátor: 1 fő
 • Ügyvezető elnök
 • Irodavezető
 • Tenyésztési hatóság (Nébih) képviselője

Szállás, étkezés fentiek szerint.

Utazási költségtérítés és napidíj az egyesület általános szabályai szerint.

Veres Mária utazási költségtérítést nem vesz igénybe.

Az egyesület Elnökségének és Felügyelő Bizottságának fentiekben nem érintett tagjai részére: szállás, étkezés fentiek szerint, utazási költségtérítés az egyesület általános szabályai szerint

A ménvizsgára és tenyészszemlére való egyéb szakmai és protokolláris meghívandó vendégekre javaslat nem érkezett. 

2020/18. (09.03.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy a ménvizsgára és tenyészszemlére látogató egyesületi tagok részére az egyesület szombaton és vasárnap térítésmentes ebédet biztosít.

2020/19. (09.03.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy az egyesület a ménvizsgán a felvezetők, hajtók, segédhajtók részére térítésmentesen egyesületi mellényt, illetve pólót, sapkát biztosít. A bemutatóruházatok kiadása dokumentált átvétellel történik.
 

2020/20. (09.03.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy az egyesület, mivel a ménvizsga ingyenes, ló- és eszközszállítási költségtérítést nem biztosít.

2020/21. (09.03.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség 8 igen szavazat, egy tartózkodás mellett (Zilahy István) döntött arról, hogy a XV. Kozma Ferenc Kupa pénzdíját 2020. évben 300 000 Ft-ra emeli.

2020/22. (09.03.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség 5 igen szavazat (Pap István Tibor, Szladek Róbert, Varga Gyula, Győri Zsolt, Koperda Zsolt), 3 ellenszavazat (Faluhelyi Tibor, Barna Gergely, Ibrányi András) 1 tartózkodás (Zilahy István) mellett döntött arról, hogy a Csikóchampionátus pénzdíját az előző díjazást megtartva 200 000 Ft-ban határozza meg.

2020/23. (09.03.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy az Elnökség és a bíráló bizottság a ménvizsga eredmények összesítését, illetve tenyésztési engedélyek kiadásával kapcsolatos döntését október 3-ra összehívott esti együttes ülésén kívánja meghozni.

Az Elnökség megtárgyalta a regionális tenyészszemlék támogatásának kérdését.

2020/24. (09.03.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Közgyűlés által jóváhagyott, tervezett regionális szemlék helyszíneit:

 • Hajdúböszörmény
 • Elek
 • Püspökladány
 • Hajdúnánás
 • Debrecen

További helyszínek kijelölése csak előzetes Elnökségi jóváhagyás mellett lehetséges.

2020/25. (09.03.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség 8 igen szavazat, 1 tartózkodás (Varga Gyula) mellett a regionális tenyészszemlék pénzbeli támogatásának összegét 250 000 Ft-ra emelte. A támogatást a rendezők részére egységesen biztosítja, létszámra vonatkozó korlátozással jelenleg nem kívánt élni. Extrém, illetve vis maior esetben az egyedi Elnökségi elbírálás lehetősége adott.
 

5.  Bírálóbizottság, bírálók továbbképzése, képzése

Az ügyvezető tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy a közgyűlésen elmondottak szerint 2021. évben időszerűnek tartja a bírálóképzés újbóli beindítását, tájékoztatta az Elnökséget, hogy e képzési módot nem kívánja teljes mértékben az egyesület keretein belül tartani, a képzésbe, vizsgáztatásba és gyakorlati tapasztalatszerzésbe külső szakemberek bevonását, illetve más egyesületek munkájában történő tapasztalatszerzést is kívánatosnak lát.

Fentieket az Elnökség határozathozatal nélkül támogatólag tudomásul vette.

Az Elnökség tárgyalta a bírálatok gyakorlatát, melynek során az ügyvezető felhívta a figyelmet a tenyésztési program szerinti bírálati feltételek tenyésztők általi biztosításának szükségességére (elővezetés, mozgásbírálat stb).

Az Elnökség e kérdést – a bírálóbizottság álláspontját kikérve – tanácskozási napirendjén kívánja tartani.

Fentieket az Elnökség határozathozatal nélkül, támogatólag tudomásul vette.

6.  Rendezvények

Az ügyvezető ismertette az Elnökség tagjaival a tagok szakmai képzésével kapcsolatos elképzeléseit.

2020 őszén, illetve 2021 első negyedévében az ország 3 különböző térségében szakmai nap megrendezését javasolja az alábbi témákkal:

 • a küllemi bírálatok szakmai, anatómiai, fajtatani összefüggései
 • a fajtafenntartás, génmegőrzés elvárásai, módszerei

A konkrét keretek kidolgozását, illetve az ezzel kapcsolatos javaslattétel előkészítését magára vállalta.

Az Elnökség fentieket határozathozatal nélkül támogatta, azzal a kiegészítéssel, hogy kívánatosnak látnák ezt a szakmai napot gyakorlati bírálati bemutatóval is összekötni.

Szladek Róbert tájékoztatta az Elnökséget, hogy az első ilyen alkalomra helyszínül az általa vezetett Mátai Ménest javasolja.

7.  Molnár Imre közgyűlésen megfogalmazott javaslatainak tárgyalása

Az ügyvezető Molnár Imre egyesületi tag Elnökséghez intézett kérdése kapcsán – mely a kancaregiszterben közzétett bírálati pontok, illetve a tenyészszemléken elért eredmények látszólagos ellentmondásaira vonatkozott – aktuális példán mutatta be, hogy a vitatott bírálati eredmény hogyan alakulhat ki. 

A példaként felhozott tenyészkanca kancaregiszterben közölt 2013. évi bírálati pontszáma, illetve a 2020-ban történt bírálatának pontszáma jelentősen eltér. Az eltérésnek tényszerű szakmai okai vannak. Az egyesület bírálati munkájában a kezdetektől általános szabály volt, hogy a kancaregiszterben az egyszer megszerzett bírálati pontszámon negatív irányban nem változtatunk. A tenyészszemle sorrend kialakítása természetesen az aktuális bírálati pontszám figyelembe vételével történik, e bírálat pontozólapját a tulajdonos megkapja, de közgyűlési határozatunk értelmében e bírálati lapok csak a tulajdonos által tehetők közzé.

Hasonló eset ismétlődése nem kizárt.

E szakmai gyakorlat természetesen hordozhat ellentmondásokat, melyeket a Tenyésztési Program módosítása során esetleg ki lehet küszöbölni.

Molnár Imre kifogásolta, hogy a közgyűlés döntően Békés megyében kerül megrendezésre.

2020/26. (09.03.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy a tagi kéréseket figyelembe véve az egyesület következő közgyűlésének helyszínkijelölésénél e kérésnek megfelelően fog eljárni.

8.  Döntés új belépő felvételi kérelméről

Az ügyvezető előterjesztésére az Elnökség döntött Hegedüs László Dániel tagfelvételi kérelméről.

Az extra eljárást az indokolta, hogy Hegedüs László Dániel különböző internetes fórumokon több esetben megalapozott szakmai ismeretek és tenyésztői tapasztalat nélkül negatív színben tüntette fel az egyesület szakmai munkáját, illetve több, jelentős tenyésztői múlttal és elismerésekkel rendelkező egyesületi tag eredményeit.

2020/27. (09.03.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség 7 igen, két tartózkodás (Szladek Róbert, Győri Zsolt) mellett Hegedüs László Dániel felvételi kérelmét elfogadta, egyben megbízta a társadalmi és ügyvezető elnököket, hogy a pozitív felvételi döntésről való értesítés mellett nevezett taggal e kifogásainkat és az egyesületi életre vonatkozó közösségi elvárásainkat egyeztesse.

A kifogásolt internetes bejegyzések az egyesület irattárában archiválásra kerültek.

9.  Egyesületi tagok Elnökségi ülésen való részvételének szabályozása

Az Elnökség megtárgyalta az Elnökségi üléseken való esetleges tagi részvétel lehetőségét.

2020/28. (09.03.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött az alábbiakról.

Az Elnökségi ülések alapszabály szerinti résztvevői az Elnökség tagjai.

Előzetes, kellő időben történő, a témát megjelölő írásbeli tagi kérés esetén, amennyiben azt a felvetés jellege indokolja, az adott kérdés megtárgyalására lehetőséget biztosít név szerint meghívott tagok részvételére.

Az Elnökség az adott kérdés tárgyalására a kérdésfeltevőt meghívja.

Amennyiben az elnökségi tagok álláspontja szerint az adott kérdés a kérdező jelenléte nélkül is tárgyalható, az Elnökség az érintett tag meghívásától eltekint.

10.  Törzsménszámkiadás elvi szabályozása

Varga Gyula több egyesületi tag jelzése alapján kifogásolta, hogy a tervezett törzsménszámkiadás nincs összhangban a hatályos Tenyésztési Program előírásaival, továbbá felvetette a mének megítélésénél az anyák és ivadékok bírálati eredményeinek összehasonlítását és számszerű figyelembe vételét. Ezzel kapcsolatban javaslatokat is megfogalmazott.

Hozzászólásukban dr. Pataki Balázs, Faluhelyi Tibor és Zilahy István a fajta történetéből példákkal próbáltak rávilágítani, hogy e kérdés a nóniusz fajta, illetve a lótenyésztés történetében mindig hordozott szubjektív elemeket és egységes, általánosan rögzíthető gyakorlata soha nem volt.

Mindezek mellett az elnökség úgy döntött, hogy a kérdést a soron következő elnökségi ülés napirendjére tűzi, az ügyvezető elnök pedig vállalta, hogy az általa szükségesnek vélt előkészítő anyagokat elkészítteti.

A szakmai elvekre vonatkozó elnökségi javaslat kimunkálása közben az ügyvezető elnök célszerűnek látja, hogy Pap István Tibor elnök úrral az engedélyezési folyamat valós szereplőivel (Agrárminisztérium, Nébih, Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Bizottsága) előzetes tájékozódó egyeztetést folytasson.

2020/29. (09.03.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy a fajta törzsménszámkiadási rendjét a Tenyésztési Programban  újra kívánja szabályozni. Ennek elkészültéig és elfogadásáig a törzsménszámkiadást felfüggeszti.

11.  Egyebek 

Pap István Tibor társadalmi elnök az Elnökség hozzájárulását kérte, hogy a ménvizsgáról, illetve tenyészszemléről a Major Film stúdió felvételt készíthessen, melyet a Békés megye lovas életét bemutató filmben kíván felhasználni.

Az Elnökség a felvetést határozathozatal nélkül támogatta.

Pap István Tibor társadalmi elnök határozott igényét fejezte ki az Elnökség felé, hogy az egyesület honlapja mellett az egyesület hivatalos Facebook-oldalát is minden alkalommal használjuk.  

Egyértelmű álláspontja volt, hogy a Facebook-oldalunk legfőbb célja a fajta és az egyesület munkájának pozitív megjelenítése, ezt a felületet nem a tagokkal, illetve laikusokkal való vitaoldalként tartja működtetendőnek.

Ibrányi András kérte, hogy a 2021. évi ménbeosztást véglegesítsük.

Az ügyvezető válaszában közölte, hogy e témában a tenyésztők elképzelései még kialakulatlanok, ezt a kérdést november előtt eddig még soha nem tudtuk érdemben tárgyalni.

Varga Gyula javasolta, hogy az egyesület szervezzen a méntartók, méntulajdonosok részvételével a ménkihelyezéssel, ménhasználattal kapcsolatos megbeszélést, egyeztetést, illetve a továbbiakban is vegyen részt a rendelkezésre álló ménpark propagálásában.

Az ügyvezető a javaslatot tudomásul vette, az előkészítésről a javaslattevővel egyeztet.

Koperda Zsolt a sperma mélyhűtési program folytatásával kapcsolatban tett fel kérdést.

Az ügyvezető elnök ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az egyesület tárgyévi elfogadott tervében e célra költségkeret került elkülönítésre, illetve ismeretei szerint jelenleg újra rendelkezésre állnak e feladatot kellő szakmaisággal elvégezni képes partnerek.

A felvetésekre adott válaszokat az Elnökség tudomásul vette.

Az Elnökség döntött a következő Elnökségi ülés időpontjára vonatkozóan.

2020/30. (09.03.) Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy következő ülését 2020. október 2-án délután, Mezőhegyesen kívánja tartani.