x

Pályázati lehetőség tanyagazdaságok indítására és fejlesztésére

2021. február 17.

Teljes pályázati kiírás

Az Agrárminisztérium 2021. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására

Beadási időszak

A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésére 2021. február 18-a, 08 óra 00 perctől, véglegesítésére 2021. február 25-e, 8 óra 00 perctől –forráskimerülés esetének kivételével – 2021. március 4-e 23 óra 59 percig van lehetőség. Forráskimerülés esetén – amennyiben a jelen felhívásban meghatározott keretösszeg 200 %-át eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye –, annak megállapítását követően az AM jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

A Célterület keretében pályázat benyújtására az a magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli, illetve aki a pályázati felhívásban meghatározott tanyás térségben található település valamelyikén:

a) lakóhelye szerint a pályázati felhívás közzétételét megelőző időponttól, azaz 2021. február 3. napját megelőzően életvitelszerűen a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint tartózkodási helyén él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani,
amelyet a pályázathoz mellékelni kell),

b) a tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója (azaz házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadottja, mostoha- vagy nevelt gyereke, örökbefogadó, mostoha- vagy nevelőszülője, illetve testvére) vagy
őstermelők családi gazdasága tagjának, illetve családi mezőgazdasági társaság tagjának tulajdonában van (a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolatával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell. A megküldött dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, amely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel),

c) aki igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, mezőgazdasági tevékenységből származó legfeljebb 5 999 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

d) aki nyilatkozik a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő üzleti évben saját jogon, illetve amennyiben egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül más vállalkozással, úgy az egy és ugyanazon vállalkozás jogán kapott valamennyi, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási vagy egyéb szerződés számáról és a támogatás-tartalomról szóló határozat számáról;

e) továbbá aki megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 11/A. §-ban foglalt követelményeknek.

Pályázható tevékenységek

1. a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a gazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű támogatása célterület keretében (a továbbiakban: Célterület)

Standard Termelési Értékkel (a továbbiakban: STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság, valamint 1-5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt:
1/a) tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig – villamosenergiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és – elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével –,
1/b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,
1/c) gazdálkodást segítő gépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére,
1/d) karám, kerítés létesítésére, felújítására,
1/e) növényi és/vagy állati szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,
1/f) állatállomány kialakítására, bővítésére,
1/g) a tanyán, a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termékek (népi iparművészeti termék, népi kézműves termék, kézműves háziipari termék, kézműves élelmiszer) első eladásához szükséges, a gazdaságon belül történő előkészítő tevékenységet biztosító, feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére – villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez- és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével –,
1/h) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítésére;

Megítélhető támogatás és saját forrás mértéke

A támogatás maximális összege:
pályázóként 3 millió Forint.

Támogatás mértéke: 
Az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (akik a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötték be) az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 90%-a, de mindösszesen legfeljebb a pályázó, illetve a pályázó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeg.

Önerő: 
A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében (akik a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. Az önerő lehet számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell.

Minden további információ

Zártkerti és Tanyafejlesztési program pályázati rendszere